Gost komentator

MR. SC. MATO DUNKOVIĆ

Demografski razvoj od primarnog je značaja za Republiku Hrvatsku

RH se suočava s vrlo nepovoljnim demografskim kretanjima koja su, nesumnjivo, dugoročna prijetnja daljnjem sveopćem razvoju zemlje, stoga je demografski razvoj od primarnog značaja za RH, kaže među ostalim mr. sc. Mato Dunković.

Ilustracija   FOTO:Pixabay
Piše: mr. sc. Mato Dunković

Danas se širom katoličkog svijeta, ali posebice u osječkoj Tvrđi, slavi blagdan sv. Antuna, koji je rođen 15. kolovoza 1195. godine u Lisabonu, glavnom gradu Portugala, u bogatoj plemićkoj obitelji. Krsno mu je ime bilo Fernando Martinis de Bulhoes. Riječ je o jednom od najomiljenijih svetaca u čitavoj Katoličkoj Crkvi.Za svećenika je zaređen, vjerojatno, 1219. godine.Ostavivši svijet i stupivši u red sv. Franje nazvao se po sv. Antunu Pustinjaku: Antun. Umro je u malom samostanu sestara klarisa - Arcella, u blizini Padove, a pokopan u utorak, dana 13. lipnja 1231. godine. Imao je svega 36 godina. U Padovi počivaju njegovi ostaci i zato je dobio naslov Padovanski.Njegova braća pokopala su ga na njegovu želju u padovanskoj crkvi svete Marije Veće. Već u svibnju 1232. godine papa Grgur IX. uvrstio ga je u Svece. Redovnici sv. Franje odmah su počeli pripreme oko gradnje crkve u Padovi na čast sv. Antunu Padovanskom. Crkva je bila dovršena1263. godine; u travnju iste godine je i posvećena i u nju prenesene moći sv. Antuna. Ovu je svečanost uzveličao svojom prisutnošću tadanji general reda sv. Bonaventura. "... Ovaj dade otvoriti lijes sv. Antuna i svi se zadiviše, kada su vidjeli istrulo tijelo samo jezik cijel i rumen, kako je ostao sve do dana današnjega ... ".Jedna od bitnih značajki života sv. Antuna jest njegova zauzetost za pravdu, slobodu, poštivanje ljudske osobe, ljubav i milosrđe. Držao je da je bez tih krijeposti nemoguć društveni život među ljudima. Žalostio se kada je vidio nepravdu, nerazumijevanje, mržnju, siromaštvo i bol: "Žao mi je naroda ...". Zato je neustrašivo korio silnike, uspješno mirio zavađene, s ljubavlju tješio žalosne. Nije mjerio vrijednost svojih propovijedi po pljesku ni po broju slušatelja, već po obraćenjima. On je dobro poznavao nedostatke ljudske naravi i čovjekovu sklonost grijehu. Zato neprestano poziva vjernike da se bore protiv nagnuća pohlepe, oholosti i nečistoće te, naprotiv, vrše kreposti siromaštva i velikodušnosti, poniznosti i poslušnosti, neporočnosti i čistoće. On je poznat u katoličkoj narodnoj pobožnosti kao "svetac čuda" i moćni zagovornik u svim potrebama. Zato ja, kao neznatna malenkost, danas, 13. lipnja 2018. godine, rano u 5 sati, skrušeno molim: Ti, Slavni, Dobri, Divni, Moćni i Milostivi sveti Antune, koji si pritjecao u pomoć u nevoljama, tješio u žalostima i izbavljao u nevoljama, koji si uvijek pomagao i tješio sve koji su se tebi utjecali u svojim potrebama, s čvrstim pouzdanjem preporučujem se i ja tvom moćnom zagovoru kod Boga. Ne odbij moje prošnje i svojim posredovanjem kod Boga isprosi mi milost za koju te molim.  Blagoslovi mene, moju obitelj (sina, snahu i unuku) i sve moje drage, cijeli hrvatski narod, našu Predsjednicu, našu Vladu, naš Sabor, čuvaj nas od bolesti i pogibelji duše i tijela! Sve nas krijepi da u boli i kušnji ostanemo čvrsti u vjeri i ustrajni u ljubavi. Budi nam zaštitnik i zagovornik braka, žena, djece te pomoćnik u raznim nevoljama a cijelom hrvatskom narodu u svim poteškoćama i potrebama, koje ga okružuju, da ih požrtvovno savlada a posebice da hrvatski narod ne izumre. (Napomena: osobno sam, zajedno sa mojom pokojnom suprugom Ivankom, bio u Portugalu odnosno u Lisabonu na hodočašću "Putovima sv. Antuna" i u lisabonskoj katedrali osobno vidio znak maloga križa koji je u pod urezala Fernandova - Antina ruka i posjetio sva mjesta u kojima je boravio sv. Antun. Kasnije i u Padovi u Italiji posjetili smo veliku i veličanstvenu baziliku sv. Antuna Padovanskog i mnogo saznali o njegovom putu, istini i životu).

Slijedeća tema vezana je za demografsku obnovu Republike Hrvatske i nastojanja da hrvatski narod ne izumre. "... Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine donijela ZAKLJUČAK 1. Prihvaća se Nacionalni programa reformi 2018., u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta aktom, ... od 13. travnja 2018. godine ..."."... Prihvaćanjem Nacionalnog programa reformi ostvaruje se dio obveza koje proizlaze iz sudjelovanja Republike Hrvatske u ciklusu Europskog semestra sukladno članku 121. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ... ".

SADRŽAJ Nacionalnog programa reformi 2018. Napisan je na 125 stranica i on je slijedeći:

" ... PREDGOVOR 1. UVOD 2. MAKROEKONOMSKA PERSPEKTIVA 3. NAPREDAK U PROVEDBI PREPORUKA VIJEĆA EU 4. GLAVNI CILJEVI, REFORMSKA PODRUČJA I MJERE EKONOMSKE POLITIKE 4.1. JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA 4.1.1. Unaprjeđenje poslovnog okruženja 4.1.2. Poboljšanje upravljanja i raspolaganja državnom imovinom 4.1.3. Unaprjeđenje javne uprave 4.1.4. Poboljšanje učinkovitosti pravosudnog sustava 4.2. POVEZIVANJE OBRAZOVANJA S TRŽIŠTEM RADA 4.2.1. Obrazovanje u skladu s potrebama tržišta rada 4.2.2. Provedba kurikularne reforme 4.3. ODRŽIVOST JAVNIH FINANCIJA 4.3.1. Jačanje okvira za upravljanje javnim financijama i provedbu fiskalne konsolidacije 4.3.2. Poticanje demografske obnove 4.3.3. Unaprjeđenje sustava socijalnih naknada 4.3.4. Osiguranje održivosti mirovinskog sustava i adekvatnosti mirovina 4.3.5. Osiguranje financijske stabilnosti, održivosti i kvalitete zdravstvenog sustava 5. MJERE ZA POSTIZANJE CILJEVA STRATEGIJE EUROPA 2020 5.1. ZAPOŠLJAVANJE 5.2. ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ 5.3. KLIMATSKE PROMJENE I ENERGETSKA ODRŽIVOST 5.4. OBRAZOVANJE 5.5. SMANJENJE SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI 6. UPORABA STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA 6.1. NAPREDAK U KORIŠTENJU SREDSTAVA ESIF 6.2. PROJEKT SLAVONIJA, BARANJA I SRIJEM 6.3. KORIŠTENJE FINANCIJSKIH INSTRUMENATA 6.4. KORIŠTENJE CENTRALIZIRANIH INSTRUMENATA EU 6.5. REFORMSKE MJERE SUFINANCIRANE IZ SREDSTAVA EU 7. INSTITUCIJSKA PITANJA I UKLJUČENOST DIONIKA

PRILOG 1.: GLAVNI CILJEVI, REFORMSKA PODRUČJA I MJERE EKONOMSKE POLITIKE

PRILOG 2.: MJERE ZA POSTIZANJE CILJEVA STRATEGIJE EUROPA 2020 ...".

Kako je u Nacionalnom programu ... istaknut tekst " ... 4.3.2. Poticanje demografske obnove ..." odlučio sam tekst citirati u cijelosti.

" ... 4.3.2. Poticanje demografske obnove Demografska obnova i obiteljska politika

RH se suočava s vrlo nepovoljnim demografskim kretanjima koja su, nesumnjivo, dugoročna prijetnja daljnjem sveopćem razvoju zemlje, stoga je demografski razvoj od primarnog značaja za RH te zahtijeva sveobuhvatne i usklađene mjere svih TDU. Vlada je prepoznala i stavila obitelj u središte društvenog interesa. Jedna od postavljenih zadaća je osnaživanje obitelji za podizanje djece, kao i poboljšanje materijalne situacije obitelji. Naime, u RH su izražene promjene dobne strukture stanovništva koje se ogledaju u stalnom padu broja novorođene djece i zastupljenosti mlađeg stanovništva u ukupnom broju stanovnika nasuprot rastu broja starijeg stanovništva, osobito onog izvan radne dobi. Stoga je prisutan negativni prirodni prirast, negativni saldo neto migracija i pad ukupnog broja stanovnika. RH se ubraja u skupinu država članica EU koje bilježe istodobni prirodni pad i negativni saldo migracija. Loša demografska situacija odražava se na cijeli niz društvenih i socijalnih kretanja u zemlji. S obzirom na navedeno, kao i intenzivno recentno iseljavanje mladih i obrazovanih, izravnim i neizravnim mjerama populacijske politike utjecat će se na porast nataliteta, s dugoročnim ciljem uravnoteženja dobne strukture i održanja prostorne ravnoteže stanovništva u smjeru povećanja udjela mlađeg stanovništva.

Obiteljska i populacijska politika, kroz sustav obiteljskih potpora, imaju kao prioritetan cilj osnaživanje obitelji u podizanju djece, počevši od rodiljnog i roditeljskog dopusta do prava na rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi o djetetu, mjesečnih novčanih naknada, jednokratnih pomoći i poreznih olakšica.

U cilju stvaranja povoljnijeg okruženja i financijskih uvjeta za obitelji s novorođenom djecom, kao jednu u nizu mjera cjelokupne obiteljske i populacijske politike, 1. srpnja 2017. stupio je na snagu Zakon o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Unaprjeđenje sustava potpora odnosi se prvenstveno na povećan maksimalni iznos naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene i samozaposlene roditelje, s 80 % na 120 % proračunske osnovice te naknada plaće za vrijeme rodiljne i roditeljske poštede od rada za roditelje koji ostvaruju drugi dohodak, roditelje poljoprivrednike i nezaposlene roditelje i tijekom rodiljne i roditeljske brige o novorođenom djetetu majke izvan sustava rada, s 50 % na 70% proračunske osnovice. Pored spomenutih naknada, radi se i na izmjeni Zakona o doplatku za djecu u cilju povećanja visine dohodovnog cenzusa (ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno).

Uz navedeno kontinuirano se ulaže u politike koje pomažu usklađivanju između posla i obiteljskog života, odnosno na poboljšanje dostupnosti usluga za roditelje i djecu uključenu u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, kako bi se svakom djetetu u RH osigurale jednake mogućnosti neovisno o mjestu stanovanja ili socioekonomskom statusu njegove obitelji.

Također se provode poticajne mjere za poboljšanje kvalitete stanovanja. Cilj je stvoriti uvjete za poboljšanje kvalitete stanovanja što šireg kruga građana i ciljanih grupa te time doprinijeti sprečavanju socijalne isključenosti ranjivih skupina stanovništva.

Društveno poticana stanogradnja (POS) provodi se već niz godina uz participiranje javnih sredstava za izgradnju stanova, odnosno stambenih zgrada te se kroz program omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu po pristupačnijim uvjetima od tržnih u pogledu kamata i rokova otplate. Nositelji investitorskih poslova u vezi s izgradnjom i prodajom stanova su Agencija za posredovanje nekretninama (APN) i neprofitne pravne osobe koji u skladu s predvidivim javnim sredstvima i stambenim potrebama planiraju izgradnju stanova u određenom opsegu na osnovi objedinjenih planova.

U pripremi je novi Zakon o subvenciji stambenih kredita. Novina u ovom Zakonu će biti da ukoliko obitelj dobije/usvoji dijete u vremenu dok mu traje sufinanciranje rate kredita, sufinanciranje se može produžiti. Također je kao novina predviđena i kupnja rabljenog stana ili kuće čime se omogućava kupnja nekretnine i u sredinama u kojima nema novih stanova na tržištu.

U nastavku se daje prikaz tipova kreditiranja koji se provode kao poticajne mjere za poboljšanje kvalitete stanovanja:

- Kreditiranje gradnje stanova - dio sredstava (poticaji) osigurava se iz DP, dio osigurava JLS, a ostatak sredstava pribavljaju kupci stanova putem vlastitog učešća i kredita banke. U razdoblju 2018.-2020., u planu je izgradnja 1.571 stana i to: 2018. - 582 stana, 2019. - 417 stanova i 2020. - 572 stana. Cilj je do kraja 2020. po programu POS-a izgraditi ukupno 9.603 stana ili 45,73 % od ukupnih potreba prema iskazanim potrebama JLS-a iz lipnja 2009. godine.

- Kreditiranje izgradnje obiteljskih kuća - Programom „B“ kreditira se dio troškova izgradnje, dok drugi dio sredstava osiguravaju poslovne banke; a Programom „C" regulira se financiranje građevinskog materijala za izgradnju obiteljskih kuća. Cilj je do kraja 2020. odobriti ukupno 79 kredita.

- Kreditiranje po modelu POS PLUS - poticanje prodaje novoizgrađenih stanova na tržištu nekretnina, uz korištenje sredstava DP i to odobravanjem zajmova za kupnju stana javnim sredstvima te sklapanjem i praćenjem provedbe ugovora o zajmu, a u suradnji s poslovnim bankama i stambenim štedionicama s kojima APN sklapa sporazum o poslovnoj suradnji u pogledu kreditiranja u realizaciji programa, odnosno odobravanja stambenih kredita građanima.

- Davanje stanova u najam - omogućena je izgradnja stanova namijenjenih za najam i na taj način rješava se stambena potreba onih građana koji nisu u mogućnosti kupiti stan. Daje se mogućnost kupnje na način da se najmoprimcima za vrijeme trajanja najma omogućava kupnja stana pri čemu im se do tada uplaćena najamnina priznaje u cijenu stana. U planu je i bitno povećanje ovog programa za što je u DP potrebno osigurati i dodatna financijska sredstva. Dio sredstava za gradnju stanova za najam trebali bi osigurati i Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) i Ministarstvo obrane RH (MORH) te gradovi u okviru svojih proračuna. Gradnjom najamnih stanova gradovi bi riješili potrebe za stanovanjem deficitarnih zanimanja te zadržali u RH visoko obrazovane kadrove (liječnike, profesore, znanstvenike). U izradi je novi program POS-a za te namjene.

- Subvencioniranje stambenih kredita – planira se daljnje sufinanciranje kupnje prve nekretnine, sa ciljnom skupinom mlađih obitelji. Za navedeno je u pripremi novi Zakon o subvenciji stambenih kredita.

Kako bi poboljšala gospodarska i društvena situacija te smanjila stopa nezaposlenosti i siromaštva u pet županija RH (istočna Hrvatska) koje su neproporcionalno pogođene siromaštvom i iseljavanjem pokrenut je Projekt Slavonija, Baranja i Srijem ..."

Citirano" ... 4.3.2. Poticanje demografske obnove ...",demografske obnove i obiteljska politika u Republici Hrvatskoj ostavlja niz otvorenih pitanja, kao na primjer, ono o stvarnom vremenskom trajanju i redoslijedu provedbi demografskih promjena te njihov konačni pozitivni učinak na sve građane Republike Hrvatske. Sumnjam da se mjerila pravoga i krivoga "puta istine i života" demografske obnove mogu utvrditi drukčije nego iz po sebi očitih stavova nužnim slijedom, jednako neprijepornim kao što je slijed "tijek vremena". Radi toga, moj pogled se možda iskrivljuje na ovu važnu problemsku crtu Vladinih prijedloga za rješavanje gorućih problema demografije i izumiranja u Republici Hrvatskoj. Zato ne ulazim u neposrednu raspravu o naznačenim interpretacijama. Nadam se, međutim, i bilo bi lijepo, da se demografske mjere i stvarna demografska obnova, koje je obznanila predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar Kitarović, dana 11. lipnja 2018. godine počnu sustavno rješavati, što može doprinijeti cilju što je moguće boljeg, bržeg i uistinu ostvarivog životnog poticanja i stvarne demografske obnove i pravedne socijalne obiteljske politike u slobodnom hrvatskom društvu, u kojemu "nitko ne smije biti toliko bogat da bi mogao kupiti drugoga, a nitko tako siromašan da bi se morao drugome prodati". Prema tome, očito nema smisla pitati se o tome tko je od njih (Predsjednica ili Vlada RH-e) u pravu i/ili čije su "mjere" bolje i/ili prioritetnije, jer ni jednoj koncepciji demografske obnove ne dajem pravo prednosti pred drugom. Te zajedničke "mjere" trebaju se provesti u praksi i postati stvarnost i ostvarivost u životu hrvatskih građana. Na ovim temeljima, političke i moralne zrelosti, ima izgleda za društvene i političke reforme te usporavanja i zaustavljanja izumiranja hrvatskog naroda u Republici Hrvatskoj. Mnogo potencijalnih želja se ne uspije izraziti kao reforma (preobrazba) zato što se i ne pomišlja da bi ih ikada bilo moguće ispuniti. Svako društvo ako se u sebi razdijeli nužno propada i njegov narod izumire, zato hrvatski narod treba slobodu, dostojanstvo, vjernost i napredak te da zajedničkim hodom različite generacije upozna i promiče moralnu, kulturnu, prirodnu i povijesnu baštinu svoga naroda.

mr. sc. Mato Dunković